Студија унапређења заштите од вода у сливу реке Колубаре

Дана 28.07.2015. године у Влади Србије потписан је Уговор за израду „Студије унапређења заштите од вода у сливу Колубаре“, између Програма Уједињених нација (УНДП) и Института за водопривреду „Јарослав Черни“. 

Студија унапређења заштите од вода у сливу Колубаре део је ширег пројекта под називом „Унапређење отпорности за одговор на ванредне ситуације“, који финансира Валада Јапана, а спроводи УНДП у сарадњи са Канцеларијом за помоћ и обнову поплављених подручја.

ЗАДАТАК И ЦИЉЕВИ СТУДИЈЕ

Учесталост поплава, а посебно величина и катастрофалне последице поплавног таласа из маја 2014. године, указују да је неопходно унапредити заштиту од вода у сливу Колубаре и створити услове да се боље управља ризицима од поплава у складу са потребама просторног и привредног развоја подручја.

Слив реке Колубаре, укупне површине 3.638 км2
Слив реке Колубаре, укупне површине 3.638 км2

Задатак Студије је да се дефинише концепција интегралне заштите од великих вода у сливу Колубаре, која обухвата инвестиционе радове и неинвестиционих мера, а резултати Студије треба да омогуће израду плана управљања ризицима од поплава, као што је предвиђено Законом о водама.

Осим испуњења примарних циљева у вези са заштитом од вода у сливу Колубаре, Студија би требало да оствари и друге ефекте од значаја за имплементацију предложеног концепта унапређења заштите од вода и смањења штета од поплава, као што су:

 • стандардизација поступака израде хидролошких и хидрауличких модела;
 • едукација стручног кадра путем дистрибуције резултата студије;
 • остваривање обавештености и учешћа јавности у процесу унапређења заштите од поплава и у процесу управљања ризиком од поплава.

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДИНАМИКА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ

Корисници студије су:

 • јавна водопривредна предузећа ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Београдводе“
 • ЈП Електропривреда Србије и РБ „Колубара“, ЈП Путеви Србије и Коридори Србије
 • Министарство за пољопривреду и заштиту животне средине, Министарство за енергетику, Министарство за инфраструктуру и Републички хидрометеоролошки завод Србије
 • Град Београд (градске општине: Обреновац, Лазаревац, Барајево и Сопот), Коцељева, Владимирци, Шабац, Осечина, Уб, Лајковац, Мионица, Љиг, Аранђеловац, Горњи Милановац и Косјерић и град Ваљево. Укупно - 16 општина
 • привредни субјекти са подручја, грађани, стручна јавност и медији

УНДП, Канцеларија за помоћ и обнову  поплављених подручја и корисници Студије су формирали Савет студије, чији је задатак да прати извршење и верификује резултате Студије у току њене израде. 

Студија се ради фазно, са периодичним извештавањем о постигнутим резултатима и смерницама за даљи рад. Планирају се три фазе предаје документације:

 1. фаза –  Претходни извештај – након 3 месеца
 2. фаза – Прелиминарни извештај – након 8 месеци
 3. фаза – Завршни извештај – након 12 месеци

Претходни извештај треба да садржи анализу постојећег стања, предлог концепције и основне елементе техничких решења унапређења заштите од вода у сливу Колубаре.

Прелиминарни извештај ће обухватити све активности предвиђене Пројектним задатком, са предлогом система објеката и мера за постизање потребног степена заштите од поплава, проценом ефеката и економским вредновањем предложеног решења.

Завршни извештај ће, у складу са Програмом студије, садржати извештаје о извршеним анализама и резултатима студије, укључујући и Синтезни извештај, који треба да обухвати:

 • садржај Студије;
 • приказ карактеристика слива Колубаре;
 • нове критеријуме за пројектовање система за заштиту од поплава у сливу Колубаре;
 • приказ усвојеног интегралног решења, односно система грађевинских објеката, радова и мера за унапређење заштите од поплава у сливу Колубаре;
 • динамику реализације, са препорукама у погледу приоритета и временског редоследа реализације свих објеката, радова и мера; 
 • препоруке о улози разних институција у реализацији предложеног решењa; 
 • предлог пројектне и планске документације коју је неопходно урадити ради реализације предвиђених објеката, са динамиком реализације;
 • закључак Студије. 

Посебна активност у оквиру Студије је Имплементација података и резултата студије у Водопривредни информациони систем (ВИС) и успостављање Интернет портала за дистрибуцију информација и комуникацију са корисницима студије и стручном јавношћу. Предвиђено је да сви резултати студије буду доступни јавности, а да се комуникација обавља преко ЈВП „Србијаводе“.